Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Kontakt

Informacje

Hity sklepowe

» Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego „kochamkropki.pl” jest Rafał  Kuchta prowadzący działalność gospodarczą o nazwie „Pracownia Autorska Rafał Kuchta” z siedzibą przy ul. Dylakowskiej 11, 46-043 Biestrzynnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  pod numerem NIP 749-143-99-20, REGON 532238497, adres poczty elektronicznej: pracownia@kochamkropki.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2.    Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
  • zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
  • dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.
    Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.a.    nawiązanie, zdefiniowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.b.    marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.  W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi.

2.3.    W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

2.4.    Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5.    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed  zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3. DANE EKSPLOATACYJNE
3.1.    Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. 
   Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży  skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH ZMIANY
5.1. 
   Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich zmianya.
5.2.    Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.3.    W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.4.    W celu realizacji powyższych uprawnień Usługobiorca  przesyła stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: pracownia@kochamkropki.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. 
   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.    Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.2.a.    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.2.b.    Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl